معرفی

مشخصات فردی

معصومه اصغرنیا

نام - نام خانوادگی : معصومه   اصغرنیا

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زنان و زایمان

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مامائی

محل خدمت : مجتمع پرستاری و مامائی

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

معصومه اصغرنیا
معصومه اصغرنیا

محل خدمت :
    مجتمع پرستاری و مامائی
مرتبه علمی :
    استادیار
^